StanovyČASŤ I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.

Vznik, názov a sídlo združenia

 1. Občianske združenie Chotáre Žitavy (ďalej v týchto stanovách len združenie v príslušnom gramatickom tvare) je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia – občianske združenie založené a pôsobiace v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Združenie je samostatne hospodáriacou organizáciou s právnou subjektivitou, registrovanou a zapísanou v príslušnom registri Ministerstva vnútra SR pôsobiacou na celom území Slovenskej republiky.
 3. Sídlo združenia je na adrese :
  Martinová 27
  Lúčnica nad Žitavou
  95188

Článok II.

Cieľ činnosti združenia

 1. Cieľom združenia je bezprostredne participovať pri riešení komunálnych tém a spolupodieľať sa na zvyšovaní kvality života obyvateľov v rámci požitavského regiónu.
 2. Združenie chce svojou činnosťou podporovať občiansku informovanosť, ochranu a tvorbu životného prostredia, cestovný ruch, regionálny rozvoj a rozvoj športových aktivít pri rešpektovaní tradícií, hodnôt a potenciálu územia.
 3. Združenie chce byť súčasťou verejného života pri upevňovaní základov demokratickej spoločnosti.

Článok III.

Predmet činnosti združenia

Predmetom činnosti združenia sú :

 1. cestovný ruch, turizmus a regionálny rozvoj,
 2. ochrana a tvorba životného prostredia,
 3. podpora mládeže a športu,
 4. zachovanie kultúrnych a historických hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,

ČASŤ II.

ČLENSTVO A ORGÁNY ZDRUŽENIA

Článok IV.

Členstvo v združení

 1. Členmi združenia môžu byť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia s poslaním združenia.
 2. Členstvo v združení je viazané na výkon práce v OZ.

Článok V.

Vznik členstva

Členstvo vzniká prijatím za člena na základe písomnej prihlášky, odporúčaním aspoň dvoch členov združenia, po odobrení správnou radou a po schválení valným zhromaždením.

Článok VI.

Zánik členstva

 1. Členstvo zaniká :

a) vystúpením,

b) vylúčením,

c) smrťou člena,

d) zánikom združenia

 1. Člen združenia môže byť vylúčený, ak porušil stanovy združenia, môže byť vylúčený, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ak poškodil záujmy a dobré meno združenia.
 2. O vylúčení člena, po odobrení správnou radou, rozhodne valné zhromaždenie.

Článok VII.

Práva a povinnosti členov

 1. Člen združenia má tieto základné členské práva :

a) voliť a byť volený do orgánov združenia,

b) zúčastňovať sa všetkých aktivít združenia,

c) pracovať v združení podľa dohodnutých podmienok,

d) využívať všetky kultúrne a spoločenské výhody vyplývajúce z členstva v združení,

e) spolurozhodovať o spôsobe využitia prostriedkov združenia

 1. Člen združenia má tieto základné povinnosti :

a) riadiť sa stanovami združenia a realizovať uznesenia valného zhromaždenia a ďalších orgánov združenia,

b) v prípade pracovného vzťahu osobne v združení pracovať a riadiť sa pracovno-právnymi predpismi v rámci legislatívy platnej v Slovenskej republike,

c) platiť členské príspevky, ktorých výška bude odsúhlasená valným zhromaždením vždy do konca roka na rok nasledujúci

Článok VIII.

Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú :

a) valné zhromaždenie,

b) správna rada,

c) dozorná rada,

d) predseda,

e) podpredseda,

f) tajomník združenia

2. Do orgánov združenia môžu byť volení len členovia združenia.

Článok IX.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) je najvyšším orgánom združenia – je zhromaždením všetkých členov združenia.
 2. VZ sa schádza najmenej raz za rok.
 3. VZ zvoláva predseda združenia.
 4. Mimoriadne VZ sa musí zvolať ak :

a) sa tak rozhodlo na riadnom valnom zhromaždení,

b) to vyžadujú vážne a naliehavé záujmy združenia,

c) o to požiada písomnou formou minimálne tretina všetkých členov združenia a to najneskôr do 30 dní

 1. VZ je uznášaniaschopné ak sa na ňom zúčastní minimálne 2/3 všetkých členov združenia , ktorí sa prezentovali osobne podpisom do prezenčnej listiny alebo predložením písomného splnomocnenia iného člena združenia osobne neprítomného a to pred zahájením VZ. Pre platnosť rozhodnutia alebo uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 2. Do pôsobnosti VZ spadá :

a) voľba a odvolávanie správnej rady, predsedu, podpredsedu a dozornej rady,

b) schvaľovanie prijatia a vylúčenia členov združenia,

c) meniť a dopĺňať stanovy združenia,

d) rozpustenie združenia alebo jeho zlúčenie s iným občianskym združením,

e) schválenie rozpočtu a výročnej správy o hospodárení,

f) schválenie výšky členských príspevkov,

g) berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady,

h) rozhodovanie o základnom smerovaní združenia

Článok X.

Správna rada

 1. Správna rada plní rozhodnutia VZ.
 2. Správna rada (ďalej SR) je riadiacim orgánom združenia.
 3. SR je 3 členná vrátane predsedu a podpredsedu. Tajomník združenia nie je členom správnej rady, zúčastňuje sa však všetkých jeho zasadnutí s hlasom poradným.
 4. SR má rozhodovaciu právomoc v bežných otázkach činnosti združenia, ktoré nepatrí do výlučnej právomoci VZ alebo ktoré si vyhradilo VZ.
 5. SR predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie :

a) výročnú správu SR o činnosti,

b) ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo krytie straty za minulý rok,

c) návrh rozpočtu na budúci rok,

d) návrh na stanovenie výšky zápisného a členského príspevku a termínov ich splatnosti,

e) návrh na zvolenie a odvolanie členov SR

 1. Členovia rady sú volení na 2 roky.
 2. Členovia združenia môžu byť do SR volení opätovne.
 3. Správnu radu zvoláva predseda združenia.
 4. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
 5. Pri hlasovaní má každý člen SR jeden hlas, v prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu.
 6. Správna rada predkladá návrh zmien stanov a vnútorných predpisov na schválenie valnému zhromaždeniu.
 7. Správna rada menuje likvidátora.

Článok XI.

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom združenia. Dohliada na činnosť všetkých orgánov združenia a kontroluje ich. Rozhoduje pri kolízii záujmov jednotlivých členov a rozhoduje o sťažnostiach členov. Člen združenia sa však môže dožadovať preskúmania rozhodnutia dozornej rady o jeho sťažnosti valným zhromaždením členov združenia.
 2. Dozorná rada za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 3. Dozorná rada (ďalej len DR) je nezávislým orgánom združenia.
 4. DR sa skladá z troch členov združenia volených na dvojročné funkčné obdobie. Členom DR nemôže byť predseda, podpredseda, tajomník, člen SR ani zamestnanec združenia.
 5. Členovia DR majú právo nahliadať do všetkých materiálov a byť prítomní na rokovaniach všetkých orgánov združenia. Majú právo kontrolovať ich správnosť a dohliadať na vedenie účtovníctva združenia.
 6. DR volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, ktorý riadi jej činnosť, zvoláva podľa potreby jej zasadnutia a predkladá na riadnom valnom zhromaždení správu o činnosti a zisteniach DR.
 7. Členovia dozornej rady sa povinne zúčastňujú na zasadnutiach SR s hlasom poradným.
 8. Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za pol roka.
 9. DR je povinná preskúmať ročnú účtovnú závierku združenia a predložiť valnému zhromaždeniu svoje odporúčania pri jej schvaľovaní.
 10. DR má právo žiadať od SR písomné stanoviská k sťažnostiam, ktoré rieši a k náprave ňou zistených nedostatkov.
 11. DR má právo žiadať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak je na to vážny a naliehavý dôvod.

Článok XII.

Predseda

 1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorému prináleží :

a) riadiť rokovanie SR a valného zhromaždenia,

b) zabezpečovať realizáciu prijatých rozhodnutí VZ a SR združenia,

c) rokovať v mene združenia s domácimi a zahraničnými partnermi a zastupuje združenie navonok, pričom v rovnakom rozsahu môže výkonom týchto funkcií poveriť podpredsedu združenia,

d) riadiť prácu zamestnancov združenia a rozhodovať o ich odmeňovaní

 1. Predsedu združenia volí a odvoláva valné zhromaždenie spomedzi svojich členov.
 2. Predseda má medzi zasadnutiami SR jeho právomoci.
 3. Pri manipulácii s finančnými prostriedkami musí popri predsedovi podpisovať aj jeden člen SR.
 4. Predseda združenia uzatvára zmluvy a iné právne akty v súlade s činnosťou združenia a so súhlasom SR.
 5. Pri uzatváraní zmlúv popri predsedovi podpisuje aj jeden člen SR.
 6. Predseda vykonáva, organizuje a riadi odbornú agendu, zabezpečuje riadnu evidenciu členov združenia a podkladov pre prácu orgánov združenia. Predseda môže touto činnosťou poveriť iného člena SR združenia.
 7. Predseda vedie, poveruje vedením, prípadne dozerá na realizáciu jednotlivých projektov.
 8. Predseda pripravuje materiály na rokovanie SR.

Článok XIII.

Podpredseda

 1. Podpredseda združenia zastupuje v prípade potreby predsedu združenia. Rozhodnutím SR musí byť určený rozsah, v ktorom môže podpredseda konať za predsedu združenia a zastupovať združenie navonok, tento rozsah nesmie prekročiť právomoci predsedu združenia. Podpredsedu volí a odvoláva valné zhromaždenie spomedzi svojich členov.

Článok XIV.

Tajomník

 1. Tajomník je organizačným pracovníkom správnej rady.
 2. Tajomník zodpovedá za administratívny chod a ekonomickú agendu združenia.
 3. Tajomník spracováva zápisnice z rokovaní správnej rady, informuje o hospodárení združenia, predkladá k nahliadnutiu celú ekonomickú agendu.
 4. Podľa pokynom predsedu združenia dohliada na plnenie rozhodnutí SR a usmerňuje prácu zamestnancov združenia.
 5. Tajomníka volí a odvoláva na návrh predsedu združenia SR spomedzi členov združenia.

ČASŤ III.

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Článok XV.

Majetok

 1. Majetok združenia tvoria :

a) členské príspevky

b) subvencie, granty a dotácie,

c) dary a príspevky fyzických a právnických osôb,

d) výnosy z vlastnej činnosti,

e) úroky z vkladov v peňažných ústavoch,

f) ostatné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym a ústavným stavom v Slovenskej republike a sú v súlade s medzinárodnými konvenciami o občianskych, ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

g) príspevkov poskytnutých z 2% dane z príjmov

 1. Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia združenia neručia za plnenie záväzkov združenia.
 2. Združenie vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením.

ČASŤ IV.

ZÁNIK ZDRUŽENIA

Článok XVI.

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká :

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením po rozhodnutí valným zhromaždením, pričom VZ uvedenú skutočnosť oznámi Ministerstvu vnútra SR,

b) právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení

 1. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie – likvidácia.
 2. Združenie zaniká po ukončení likvidácie alebo po zlúčení a to dňom výmazu z príslušného registra Ministerstva vnútra SR.

ČASŤ V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisu členmi prípravného výboru a právoplatnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 2. Tieto stanovy predkladajú a schválili členovia prípravného výboru, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.


Akcie v Obci
Lúčnica nad Žitavou

Plants: image 1 0f 1 thumb